دوره های حضوری

دوره MBA

مشاهده و ثبت نام

دوره DBA

مشاهده و ثبت نام

مدیرعامل حرفه ای

مشاهده و ثبت نام

DBA مدیرعاملی

مشاهده و ثبت نام

رهبری کسب و کار

مشاهده و ثبت نام

دوره مدیریت فروش

مشاهده و ثبت نام

مدیریت برند و تبلیغات

مشاهده و ثبت نام

مدیریت هلدینگ

مشاهده و ثبت نام

دوره های آنلاین

دوره MBA آنلاین

مشاهده و ثبت نام

دوره DBA آنلاین

مشاهده و ثبت نام