تقویم آموزشی 1401 - مدرسه کسب و کار ماهان

نام دورهکد دورهنوع برگزاریروزهای برگزاریساعت برگزاریتاریخ شروع دورهطول دوره(ساعت)ظرفیت کلاسجزئیات
مدیریت کسب و کار خانوادگی001حضوریشنبه1401-03-2115018
مدیرعاملی010آنلاینسه شنبه1401-03-1015025مشاهده
مدیرعاملی030حضوریچهارشنبه1401-03-1815020مشاهده
مدیر فروشحضوریشنبه 17 الی 211401-02-2412018مشاهده
مدیر فروشآنلاینیکشنبه1401-02-2512025مشاهده
مدیر عاملی09آنلاینشنبه17 الی 211401-01-2715025مشاهده
مدیر عاملی029حضورییکشنبه1401-02-1815020مشاهده
رهبری010حضوریدوشنبه15 الی 211401-01-2220015مشاهده
رهبری011حضوریسه شنبه1401-03-0320017مشاهده
دیجیتال مارکتینگآنلاینسه شنبه18 الی 211401-02-2010025مشاهده
دیجیتال مارکتینگ016آنلاینشنبه - چهارشنبه1401-03-0712025مشاهده
توسعه فردی002حضوریچهارشنبه1401-03-2512018
بازرگان آهنین----1401-01-17مشاهده
MBA254حضوریجمعه1401-01-2625018مشاهده
MBA058آنلاینیکشنبه - سه شنبه1401-01-3025027مشاهده
MBA059آنلاینشنبه - دوشنبه1401-02-2425027مشاهده
MBA257حضوریجمعه1401-03-2025020مشاهده
MBA060آنلایندوشنبه - چهارشنبه1401-03-2325027مشاهده
MBA256حضوریپنج شنبه140102-2925020مشاهده
HHLآنلاین1401-03-256035مشاهده
DBA تحول سازمانی021آنلاینیکشنبه - سه شنبه1401-02-0630020مشاهده
DBA تحول سازمانی058حضوریپنجشنبه1401-02-2330017مشاهده
DBA استراتژی022آنلاینشنبه - چهارشنبه1401-03-2830020
CEO-DBA010حضورییکشنبه1401-02-1830017