مدرسه کسب و کار ماهان

تقویم آموزشی 1401 - مدرسه کسب و کار ماهان

نام دورهکد دورهنوع برگزاریروزهای برگزاریساعت برگزاریتاریخ شروع دورهطول دوره(ساعت)ظرفیت کلاسجزئیات
CEO-DBA11حضورییکشنبه30017
DBA استراتژی22آنلاینیکشنبه - سه شنبه1401-05-3030020
DBA استراتژی61حضوریپنج شنبه1401-06-1730020
EMBA - UMEFآنلایندوشنبه - چهارشنبه1401-07-27300مشاهده
MBA62آنلایندوشنبه - چهارشنبه1401-06-0725027مشاهده
MBA261حضوریپنج شنبه1401-06-0325020مشاهده
MBA262حضوریجمعه1401-06-1825020مشاهده
MBA263حضوریپنج شنبه1401-06-3125020مشاهده
دیجیتال مارکتینگ15حضوریدوشنبه1401-05-3112025مشاهده
رهبری12حضوریدوشنبه1401-06-3020017مشاهده
فروشنده حرفه ای10حضوریشنبه1401-06-1911218مشاهده
مدیر عاملی11آنلاینچهارشنبه1401-06-3015025مشاهده
مدیر عاملی33حضوریسه شنبه1401-06-2215020مشاهده
مدیر فروش16حضوریسه شنبه 17 الی 211401-06-0112018مشاهده
مدیریت منابع انسانی02حضوریشنبه1401-06-1213418مشاهده
مذاکرهحضوریدوشنبه1401-05-299220مشاهده