عطالله همایون
آقای عطاالله همایون

آقای عطاالله همایون

سوابق تحصیلی آقای عطاالله همایون

 PhDمدیریت از دانشگاه لیون-فرانسه

 MBA از دانشگاه کارلتون کانادا

سمت های آموزشی آقای عطاالله همایون

 مدرس مدیریت در دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران و سازمان مدیریت صنعتی