سریرافراز
استاد محمد سریرافراز

استاد محمد سریرافراز

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق تحصیلی

• اخذ دیپلم نظری گرایش ریاضی فیزیک از دبیرستان سماء ۱، در سال ۱۳۸۱

• اخذ کارشناسی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال ۱۳۸۶با معدل ۱۷.۷۱

• اخذ کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال ۱۳۹۰ با مع دل ۱۶.۷۴

• دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه نور، ورودی سال ۱۳۹۷

مهارت های تخصصی

• تدریس دوره ها و دروس اقتصادی

• مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری ویژه شرکت ها و خانواده ها

• مشاوره تجاری سازی فناوری ویژه شرکتهای دانش بنیان، فناور و استارتآپها

• مشاوره تأمین مالی برای شرکتها و اشخاص حقیقی

• مشاوره جهت اخذ امتیاز دانش بنیانی جهت شرکتهای فناور

• تدوین طرح توجیهی اقتصادی و گزارشات امکانسنجی

سوابق مسئولیت های اجرایی

• در حال حاضر: پارک فناوری پردیس، صندوق توسعه فناوریهای نوین ) مسئول واحد مشارکت(، از

اردیبهشت ۱۳۹۳ تاکنون )سوابق قبلی در صندوق: مسئول ارزیابی و نظارت طرحها، مسئول

توانمندسازی و توسعه بازار شرکتهای فناور و دانش بنیان، مسئول روابط عمومی صندوق(

• شرکت مادباطری کیش )فروش و ارایه قطعات و خدمات برقی خودرو در جزیره کیش(، مدیرعامل، از زمستان ۱۴۰۰ تاکنون.

• شرکت CI Global ترکیه )فروش و مشارکت در پروژههای ساختمانی ترکیه و قبرس شمالی(، مدیریت ایران، از بهار 1401 تاکنون.

• شرکت پیشگامان توسعه فرایند دانش، زیر مجموعه بنیاد تعاون بسیج از سال بهمن 1391 تا انتهای 1392 .)حمایت از فناوران و نخبگان و تدوین استراتژیهای ورود بنیاد تعاون بسیج به حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر VC )

• نمایندگی مؤسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم در سال ۱۳۹۲

• نمایندگی مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش نوین در سال ۱۳۹۱

• نمایندگی مؤسسه آموزش عالی آزاد شایگان در سال ۱۳۹۰

• مدیر هماهنگی و توسعه بازار مؤسسه آموزش عالی آزاد شایگان در سال ۱۳۹۰ .

• معاونت آموزشی مؤسسه آموزشی مهرگان در سال ۱۳۸۹ .

• لابی تلر در شعب بانک کشاورزی در سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۶ .

سوابق مشاوره

• ارایه خدمات مشاورههای سرمایهگذاری به افراد حقیقی و خانوادهها از سال ۱۳۹۴ تاکنون ) ۱۷۲

مورد (

• ارایه خدمات مشاوره های اقتصادی به اشخاص حقوقی به شرح ذیل:

• هلدینگ اقتصادی توسعه تجارت سریر )هلدینگ اقتصادی با شرکت های تولیدکننده محصولات صنایع غذائی،

خدمات IT ، خدمات عمرانی و …(، موضوع مشاوره: راهبری هلدینگ سریر به منظور توسعه کمی و کیفی

محصولات و خدمات، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ .

• فروشگاه آجیل قویدل، موضوع مشاوره: تصمیم گیری در خصوص فرانچایز فروشگاه در شهرهای مختلف، سال

۱۳۹۸

• گروه بازرگانی بازرگان )جا به جایی کالا و تسهیلگری ارزی(، موضوع مشاوره: ایجاد گروه تجاری و بیزینس

مدل درآمدی، سال ۱۳۹۸ تاکنون.

• کافه رستوران روکا )واقع در زعفرانیه تهران، متعلق به فوتبالیست کشور )خسرو حیدری((، موضوع مشاوره:

تدوین جریان وجوه نقدی پروژه ها، سال ۱۳۹۹ .

• استارت آپ بیفویز )زنجیره تأمین مراکز اقامتی، متعلق به نائب رئیس جامعه هتلداران ایران(، موضوع مشاوره: راهبری عمومی شرکت، سال ۱۳۹۹ تاکنون.

• استارت آپ زیبرتون )ارایه خدمات به دارندگان حیوانات خانگی(، موضوع مشاوره: تدوین مدل های اقتصادی و مالی، سال ۱۳۹۹ تاکنون.

• شرکت سرمایه گذاری ملی مسکن )ذیل وزارت راه، مسکن و شهرسازی(، موضوع مشاوره: طرح اقدام ملی

مسکن(، سال ۱۳۹۹ .

• شرکت ریل سازان فردا )تولید و واردات ریل آسانسور(، موضوع مشاوره: مشاوره های موردی در خصوص امور

اقتصادی شرکت، از سال ۱۳۹۹ تاکنون.

• شرکت راشا مهر نیکان )واردات گوشی تلفن همراه(، موضوع مشاوره: راهبری عمومی شرکت، سال ۱۴۰۰

تاکنون.

• شرکت آذرباطری )تولید کننده باطری خودرو(، ارایه مشاوره اقتصادی، سال ۱۴۰۰ تاکنون.

• گروه گسترش )مشاور بازاریابی و فروش شرکت ها(، موضوع مشاوره: ارایه خدم ات مشاوره اقتصادی و سرمایه-

گذاری به گروه و کارفرمایان ایشان، سال ۱۴۰۰ .

• برند کوکر )راه اندازی رستورانهای مطرح در تهران(، موضوع مشاوره: تدوین جریان وجوه نقدی پروژه ها، سال

۱۴۰۰ .

• مرکز معاینه فنی فدائیان اسلام، موضوع مشاوره: ارایه روشهای ارتقای درآمد مجموعه، سال ۱۴۰۰ .

• پویش تهویه، موضوع مشاوره: سرمایهگذاری در بازار رمزارزها، سال ۱۴۰۰ .

• مشاوره در خصوص مرکز نوآوری و فناوری هوشمند شهری )تینو(، سال ۱۴۰۰ .

• استارتآپ زیمانو )تأمین تجهیزات پزشکی مصرفی( ، موضوع مشاوره: توسعه بازار، سال ۱۴۰۰ تاکنون.

• شرکت پرگاس خلیج فارس )فروش تجهیزات بیمارستانی(، موضوع مشاوره: اقتصادی، سال ۱۴۰۱ .

• پیشگام نور )تولیدکننده چراغهای روشنایی(، موضوع مشاوره: مشاوره های اقتصادی و سرمایهگذاری، سال

۱۴۰۱ .

• تعیین سبد و سبدگردانی اشخاص حقیقی و حقوقی، از سال ۱۳۹۶ تاکنون.

سوابق تدریس

• دور ه های بلند مدت آموزشی:

۱ . دورههای اقتصاد و سرمایه گذاری ، مدل کسب کار و طرح ک سب و کار ، از مجموعه دوره های

DBA و MBA و مدیرعامل حرفهای، مدرسه عالی کسب و کار ماهان و مرکز آموزش عالی

آزاد دانشکده فنی دانشگاه تهران، از زمستان ۱۳۹۷ تاکنون.

۲ . دورههای هوش مالی و سرمایه گذاری )ویژه کودکان و نوجوانان( ، مؤسسه ماهان )ویموند(، از

تیر ۱۴۰۰ .

3 . دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی، از مجموعه دوره های MBA ، برای دانشگاه صنعت نفت،

تابستان و پاییز ۱۳۹۳ .

• تدریس دانشگاهی : مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس و دانشگاه علمی کاربردی واحد فرهنگ و

هنر و مؤسسات آموزش عالی آزاد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دوره های MBA در دروس زیر از

سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۷ .

اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصا د کاربردی، کلیات علم اقتصاد، اقتصاد مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت،

تحقیق در عملیات، روش تحقیق، مدیریت مهندسی، اقتصاد مهندسی، اصول و فنون مذاکره در دانشگاه علمی

کاربردی واحد گسترش انفورماتیک و مؤسسات آم وزش عالی آزاد ماهان، فرهنگ متین، شایگان، نگاره، گفتگو،

گسترش مدیریت تهران و مؤسسات آموزشی فرهنگیان و مهرگان

علاوه بر دروس بالا، دروس زیر نیز به صورت خصوصی تدریس شده است:

• تحلیل آماری )آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ و ۲ )

• اقتصاد کلان ۱ و ۲ رشته علوم اقتصادی )دانشجویان مقطع کارشناسی(

• اقتصاد خرد ۱ و ۲ رشته علوم اقتصادی )دانشجویان مقطع کارشناسی(

• توسعه اقتصادی و برنامه ریزی: رشته حسابداری )دانشجویان مقطع کارشناسی(.

• پول و ارز و بانکداری: رشته حسابداری )دانشجویان مقطع کارشناسی(.

• مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتی: رشته حسابداری )دانشجویان مقطع کارشناسی(.

• اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی: رشته حسابداری )دانشجویان مقطع کارشناسی(.

• روش تحقیق: رشته حسابداری )دانشجویان مقطع کارشناسی(.

• مدیریت مالی ) ۱ (: رشته حسابداری )دانشجویان مقطع کارشناسی(.

• دوره های کوتاه مدت آموزشی:

مدرس دوره های آموزشی با موضوعات اقتصادی و مدیریتی برای

مدیران و کارمندان بخش خصوصی و دولتی از سال ۱۳۸۶ تاکنون مطابق جدول زیر:

۱ . کالبد شکافی استرس به عنوان عامل بازدارنده بهبود ارتباطات م دیران و کارکنان سازمان ها، همایش

ملی تبیین و توسعه تجارب مدیران و سازمان های کشور، ۲ ساعت، ۲۰ / ۹ / ۱۳۸۶ .

۲ . روشهای نوین دستیابی به اطلاعات، سازمان فنی و حرفه ای استان تهران، ۸ ساعت، مهر ۱۳۸۸ .

۳ . کاربرد اینترنت در روابط عمومی، بانک پاسارگاد، ۸ ساعت ، بهمن ۱۳۸۸ .

۴ . هدفمند سازی یارانه ها ، سازمان فنی و حرفه ای استان تهران )مرکز اصلی، پیچ شمیران، مشیریه،

مرکز تربیت مربی فنی و حرفه ای کرج(، ۲۰ ساعت، اسفند ۱۳۸۸ فروردین – ۱۳۸۹ خرداد – ۱۳۸۹ .

۵ . آشنایی با اقتصاد کلان، شرکت ملی پالا یش و پخش فرآورده ها ی نفتی، ۱۶ ساعت، اردیبهش ت

۱۳۸۹ .

۶ . سیاستهای کلی نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، شهرداری منطقه ۶ تهران، ۱۲ ساعت ، شهریو ر

۱۳۸۹ .

۷ . تجارت الکترونیکی، هنرستانهای آموزش و پرورش شهر تهران )طرح کاج(، ۴۴ ساعت، تابستان و

پاییز ۱۳۸۹ ، تابستان و پاییز ۱۳۹۰ .

8 . ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه ها با استفاده از نرم اف زار COMFAR ، )اقتصاد مهندسی(، 16 ساعت در

شرکت ملی گاز ایران )منطقه عملیاتی انتقال گاز شهرری( – ۱۶ ساعت در مؤسسه آموزش عالی

آزاد فرهنگ متین – ۸ سا عت در شرکت آلومی نیوم جاجر م )فقط کامفار( – ۸ ساعت در شرکت

فولاد خوزستان – ۲۴ سا عت در منطقه ویژه پارس جنوبی )فقط کامفار( – ۲۴ ساعت در سازمان

بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلای ایران )با کامفار( – ۱۶ ساعت در نفت اصفهان _ ۸ ساعت منطقه

ویژه اقتصادی عسلوییه؛ پاییز ۱۳۸۹ زمستان – ۱۳۸۹ – ۵ تا ۷ آبان ۱۳۹۰ – ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ، ۲۱ –

۲۳ مرداد ۱۳۹۲ ، ۲۵ تا ۲۷ شهری ور ۱۳۹۲ ، ۲۲ تا ۲۳ دی ۱۳۹۲ ، ۲ و ۳ مهر ۱۳۹۶ .

۹ . راهبردهای حوزه آموزش و پژوهش در تحقق ” همّت مضاعف، کار مضاعف“ در سازمانهای دولتی و

بنگاههای اقتصادی اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش در ایران، ۱ ساعت، د ی ۱۳۸۹ .

۱۰ . اصلاح الگوی مصرف، سازمان تربی ت بدنی ، ۱۶ سا عت ، اسفند ۱۳۸۹ .

۱۱ . اقتصاد خانوار، مس سرچشمه کرمان، ۸ ساعت، ۲۰ و ۲۱ شهریور ۱۳۹۰ و ۸ ساعت، اتاق بازرگانی

زنجان، ۱ خرداد ۱۳۹۳ ، سایت یادآپ، ۸ جلسه، ۹ تیر ۱۳۹۴ ، اداره کل امور بانوان شهرداری تهران،

۳ جلسه ۴ ساعته، بهمن ۱۳۹۴ ، سازمان اتوبوسرانی تهران، ۲ جلسه ۴ ساعته، خرداد ۱۳۹۵ .

۱۲ . تحلیل گزارش آماری، سازم ان م نطقه ویژه پارس جنوبی )عسلوی ه(، ۱۶ ساعت ، ۲۹ و ۳۰ آبان

۱۳۹۰ .

۱۳ . کارآفرینی سازمانی مدیریت درمان استان تهران، ۸ ساعت، ۳۰ بهمن و ۳ اسفند ۱۳۹۰ .

۱۴ . نظام پیشنهادات، بهمن دیزل، ۸ ساعت، ۸ اسفند ۱۳۹۰ .

۱۵ . روش های تأمین منابع مالی و سرمایه، مؤسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ متین، ۶ سا عت، ۷ اسفند

۱۳۹۰ .

۱۶ . قیمت گذاری و فروش کالا ، مؤسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ متین، ۱۲ ساعت، ۹ اسفند ۱۳۹۰ .

۱۷ . مدیریت بحران، فولاد هرمزگان، ۴۰ ساعت، ۱۳ الی ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ .

۱۸ . الگوی رفتاری برای کارکنان صنعت نفت، نفت و گاز غرب، ۱۶ ساعت، ۳۱ خرداد و ۱ تیر ۱۳۹۱ .

۱۹ . مهندسی و مدیریت هزینه، فولاد خوزستان، ۸ ساعت، ۱۷ تیر ۱۳۹۱ .

۲۰ . طرح تحول اقتصادی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع م عدنی ایران، ۸ ساعت، ۲۵ مرداد

۱۳۹۱ .

۲۱ . اعتبار سنجی طرح های اقتصادی، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ۱۶ ساعت

، شهریور و مهر ۱۳۹۱ .

۲۲ . بودجه بندی، ایساکو، ۱۶ سا عت، شهریور و مهر ۱۳۹۱ .

۲۳ . مبانی تهیه و تنظیم طرح های آماری، بندر خرمشهر، ۱۶ ساعت، ۲۷ – ۲۸ شهریور ۱۳۹۱ .

۲۴ . روش های بودجه ریزی، ناحیه ۵ شهردا ری منطقه ۶ ، ۱۶ ساعت، مهر ۱۳۹۱ .

۲۵ . کارگروهی، صدا و سیما یاسوج، ۸ ساعت، ۲۵ دی ۱۳۹۱ ؛ مخابرات مرکزی، ۲۷ مهر ۱۳۹۵ .

۲۶ . تجزیه و تحلیل صورت های مالی، شهرداری تهران، ۱۶ ساعت، بهمن ۱۳۹۱ .

۲۷ . اقتصاد مدیریت، مرکز آموزش شهید بهشتی جم، ۱۶ ساعت، ۲۷ – ۲۹ آبان ۱۳۹۲ .

۲۸ . آشنایی با روشهای خرید و تأمین کالا، فولاد هرمزگان، ۱۶ ساعت، ۲۵ – ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ .

۲۹ . اصول پیشرفته سرپرستی، اداره گاز خراسان شمالی، ۱۶ ساعت، ۲۴ و ۲۵ خرداد ۱۳۹۳ .

۳۰ . ارزیابی عملکرد کارمندان و منابع انسانی، صنایع دریایی شهید جولایی، ۱۶ سا عت، ۱۰ و ۱۱ تیر

۱۳۹۳ .

۳۱ . روابط متقابل و احترام میان فردی، صنایع دریایی شهید جولایی، ۱۶ ساعت، ۳۱ تیر و ۱ مرداد

۱۳۹۳ .

۳۲ . سازمان های شاد و موفق، شرکت پگاه تهران، ۸ ساعت، ۹ شهریور ۱۳۹۳ .

۳۳ . آئین نگارش و مکاتبات اداری، گاز ایلام، ۸ ساعت، ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ .

۳۴ . منشی گری، گاز ایلام، ۸ ساعت، ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ .

۳۵ . اقتصاد مقاومتی، اداره پست جمهوری اسلامی ایران، ۴ ساعت، بهمن ۱۳۹۵

۳۶ . انعقاد قرارداد و روش های قیمت گذاری، ایسیکو، ۸ ساعت، تیر و مرداد ۱۳۹۶ .

۳۷ . هوش تجاری؛ شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، ۸ ساعت؛ شهریور ۱۳۹۶ .

۳۸ . مهارت های شخصیتی و رفتاری مسئول ین دفاتر؛ سازمان بیمه سلامت؛ ۸ ساعت؛ آبان ۱۳۹۶ .

۳۹ . پولشویی؛ مرکز آموزش نفت اصفهان، ۸ ساعت، آبان ۱۳۹۸ .

۴۰ . آشنایی با روشهای تأمین مالی )ویژه شرکت های دانش بنیان(، الوبیزینس )کارگزار آموزشی معاونت

علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۲ ساعت، شهریور ۱۳۹۹ .

41 . مدل و طرح کسب و کار (Business Model – Business Plan) ، الوبیزینس )کارگزار

آموزشی معاونت علمی و فن اوری ریاست جمهوری، ۲ ساعت، مهر ۱۳۹۹ .

۴۲ . آشنایی با روشهای اخذ تسهیلات )ویژه شرکت های دانش بنیا ن(، الوبیزینس )کارگزار آموزشی

معاونت علمی و فناوری ریاست ج مهوری، ۲ ساعت، مهر ۱۳۹۹ .

۴۳ . ا عتبارسنجی ایده، پارک دانشگاه تربیت مدرس، ۴ ساعت، مهر ۱۳۹۹ .

۴۴ . مدلهای سرمایه گذاری، پارک دانشگاه تربیت مدرس، ۴ ساعت، آذر ۱۳۹۹ .

• سوابق تألیف

۱ . اقتصاد خرد، قلم داور، ۱۳۸۷ ، کتاب آموزشی ویژه دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پیام نور.

۲ . حسابداری مدیریت، نادیان عصر ویرا، ۱۳۹۲ ، کتاب آموزشی دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پیام

نور.

۳ . اقتصاد خرد، گاج، ۱۳۹۰ ، جزوه آموزشی ویژه دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پی ام نور.

۴ . اقتصاد مد یریت، گسترش ایده، ۱۳۹۰ ، جزوه آموزشی ویژه دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پیام نور.

۵ . مبانی سازمان و مدیریت، گاج، ۱۳۹۰ ، جزوه آموزشی ویژه دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پیام نور.

۶ . مدیریت مهندس ی، گاج، ۱۳۹۰ ، جزوه آموزشی ویژه دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پیام نور.

۷ . اقتصاد کلان ارشد، گاج ، ۱۳۹۰ ، جزوه آموزشی ویژه دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پیام نور.

۸ . تحلیل آماری، گسترش ایده، ۱۳۸۶ ، جزوه آموزشی و یژه دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پیام نور.

۹ . کلیات علم اقتصاد ، گسترش ایده، ۱۳۸۶ ، جزوه آموزشی ویژه دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پی ام-

نور.

• سوابق پژوهشی

به علت تعداد بال ی مقالت و طرح های پژوهشی، فقط تعداد آنها ذکر شده است، عناوین آن ها

حسب نیاز اعلام خواهد شد

• ارایه شفاهی و یا پوستری و چاپ ۷۰ عنوان مقاله در همایش های معتبر داخلی

• ارایه و چاپ ۲ عنوان مقاله در همایش های معتبر خارج از کشور

• چاپ ۶ عنوان مقاله در مجلات معتبر علمی پژوهشی و یا علمی ترویجی – –

• همکار اصلی ۶ طرح پژوهشی و مجری یک طرح پژوهشی

سوابق مسئولیت های علمی

• ریاست هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال ۱۳۸۶ تاکنو ن

• عضو فعال باشگ اه پژوهشگران جوان از سال ۱۳۸۵ تاکنون

• همکار علمی و اجرایی دبیرخانه دائمی کنگره همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت در جهت توسعه ملی از آذر

۱۳۸۵ تاکنون

• سخنرانی ها و مصاحبه های علمی

۱ . سهمیه بندی بنزین و لایحه مال یات بر ارزش افزوده، رادیو سراس ری، ۱۳۸۶ .

۲ . تأثیر دانشگاه آزاد اسلام ی در توسعه علمی، اجتما عی ، اقتصا دی کشور و رفع محرومیت زدا یی،

دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۹ بهمن ۱۳۸۷ .

۳ . همت مضاعف و کار مضاعف، شبکه ۱ سیما، برنامه داده ستانده ، ۱۲ و ۱۷ و ۱۸ و ۲۲ فروردین ۱۳۸۹ .

۴ . ازدواج آسان، شبکه ۱ سیما، برنامه نسخه، ۱۸ فرودین ۱۳۸۹ .

۵ . کسب و کار حلال، شبکه ۱ ، » حرف حساب « سیما، برنامه ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ .

۶ . سفر ارزان، شبکه ۱ ،» حرف حساب « سیما، برنامه ۲۱ اسفند ۱۳۹۰ .

۷ . کارآفرینی، شبکه ۱ ،» حرف حساب « سیما، برنامه ۲۲ فرودین ۱۳۹۰ .

۸ . نقش واسطه ها در اقتصاد، شبکه ۶ ،» صبح و خبر « سیما، برنامه ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ .

• افتخارات کسب شده

• محقق برتر در اولین جشنواره گزینش آثار برتر مطالعات جوانان، سا زمان ملی جوانان، ۱۳۸۵ .

• پژوهشگر نمونه در جشنو اره تجلیل از نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، آذر ۱۳۸۵ .

• پژوهشگر نمونه در جشنواره تجلیل از نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، آذر ۱۳۸۶ .

• پژوهشگر نمونه در جشنواره تجلیل از نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دی ۱۳۸۷ .

• کسب مقام اول )با ارایه مقاله( در جشنواره ملی بهار در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، خرداد

۱۳۸۷ .

• مدعو جشنواره برترین های دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۶ آذر ۱۳۸۷ .

• کسب مقام اول )با ارایه مقاله( در جشنواره اقتصاد سالم، سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرداد ۱۳۸۸ .

• مقاله برتر )شاخص( در اجلاس مرکزی همایشهای منطقه ای سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایرا ن در

افق ۱۴۰۴ ، دانشگاه آزاد اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دی – ۱۳۸۸ .

• دوره های آموزشی گذرانده شده

1 . آشنایی با نرم افزار COMFAR ، مرکز تحقیقات اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1386 .

2 . آشنایی با نرم افزار SPSS ، باشگاه پژوهشگران جوان، 17 / 1 / 1389 .

۳ . جستجو در اینترنت باشگاه پژوهشگران جو ان، ۱۷ / ۹ / ۱۳۸۹ .

عضویت در خبرنامه ماهان

شما میتوانید با درج نام و ایمیل خود، از آخرین مقالات، مطالب و اخبار مدرسه کسب و کار ماهان در ایمیل خود مطلع شوید.