حسین درگاهی
حسین درگاهی

حسین درگاهی

سوابق تحصيلي
1 دانش آموخته دوره ) – DBA ) مديريت کسب و کار دانشكده کارآفريني دانشگاه تهرا ن –
2 کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي – – (EMBA) سازمان مديريت صنعتي)دوره رسمي(
3 کارشناسي مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي واحد – – جنوب تهران


سوابق مديريتي – و مشاوره
1 – مدير توسعه منابع انساني گروه دارويي برکت از خرداد 98
2 – مدير منابع انساني شرکت داروسازی توليدارو، وابسته به گروه دارويي برکت – 97 و 98
3 – مشاور مديرعامل و معاون اداری و توسعه منابع انساني شرکت نفت پارس 93 تا 96
4 – رئيس مرکز مطالعات راهبردی و توسعه سرمايه های انساني شرکت پتروپارس – 91 تا 93
5 – مدير منابع ا نساني شرکت مديريت طرح های صنعتي ايران) IPMI ) 90 و 91
6 – مدير برنامه ريزی و بودجه و رنيس برنامه ريزی و جذب منابع انساني سازمان فرهنگي هنری شهرداری تهران 85 تا 89
7 – عضو نهاد جهاددانشگاهي – 78 تا 84
8 – عضو غيرموظف هيات مدير ه شرکت داروسازی توليدارو – 98 تاکنون
9 – مجری و مشاور پروژه های توسعه منابع انساني در شرکت های بخش عمومي و خصوصي

زمينه هاي حرفه اي
مدرس مباحث مديريت منابع انساني و رهبری در دوره های عالي MBA در شرکت ها و سازمانهای مختلف
عضو انجمن منابع انساني ايران و انجمن صنفي مديران منابع انساني
دارای گواهينامه صلاحيت حرفه ای مديريت منابع انساني از انجمن منابع انساني ايران
ارزياب کانونهای ارزيابي و توسعه مديران
سر ارزياب جايزه تعالي منابع انساني و جايزه تعالي سازماني ) EFQM )
آشنايي با قانون کار و تامين اجتماعي و ضوا بط طرح های طبقه بندی مشاغل وزارت کار و نظامها و سيستمهای منابع انساني
تاليف و همكاری در تاليف 4 جلد کتاب در حوزه دانش مسائل روز مديران
مقاله علمي در حوزه توسعه شايستگي های مديران