مدرسه کسب و کار ماهان

زاغری
استاد رضا زاغری تفرشی

استاد رضا زاغری تفرشی


 دکتری مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی

 کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق حرفه‌ای دکتر زاغری تفرشی

 رئیس هیات مدیره گروه بین المللی سینا تدبیر

 مدیرعامل شرکت سینا طب

 مدیر اجرایی شرکت توان حرکت

 مدیر کارخانه شرکت ابزار درمان

 داور جشنواره ملی کارآفرینی کشور

 دبیر کمیته شتابدهی و نگاشت اکوسیستم کارآفرینی استان سمنان

 عضو کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه‌گذاری استان سمنان

 عضو اتاق بازرگانی استان سمنان

 عضو مجمع متخصصین ایران

 عضو هیات موسس انجمن صنایع همگن نساجی و سلولزی استان سمنان

سوابق آموزشی دکتر زاغری تفرشی

سمت‌های آموزشی

 استادکار آموزش مهارتی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور

 داور هیات پذیرش مرکز رشد پارگ علم و فناوری دانشگاه سمنان

فعالیت‌های آموزشی

 تدریس مدیریت مالی و اصول حسابداری در MBA

 تدریس مدیریت مالی ویژه مدیران غیرمالی در MBA 

تالیفات دکتر زاغری تفرشی

مقالات تالیف شده

 علل عدم تمایل اشتغال کارجویان به بازاریابی در صنعت پخش

 رفتار سازماني در محيطهاي صنعتي