سمینار درآمدی بر برندسازی و مدیریت برند

سمینار درآمدی بر برندسازی و مدیریت برند

فهرست مطلب

محورهای اصلی سمینار

     جایگاه تصویر و هویت برند

       شخصیت، هویت، شهرت و برند سازمانی

       چگونه برندهای بزرگ مدیریت ذهن مصرف کننده را به دست می گیرند؟

       چگونه می توان یکپارچگی هویت برند را به گونه ای پایدار و پیوسته تضمین نمود؟

        تفکر انتقادی

        تحکیم مهارتهای ارتباطی و تاثیرات آ

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.