ماهان
مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان
رویداد تجلیل از اساتید ماهان
مراسم تجلیل از اساتید 1401

مراسم تجلیل از اساتید 1401

هستی را سه پاس که هستی د
جهت پاس داشت از مقام اساتیدعزیزخانواده بزرگ ماهان جشن تقدیراز این عالی مقامان درشکوفه ریزان 1401برگزار گردید
بیش از 170نفرازاساتید فرهیخته ی خانواده ی بزرگ ماهان چهره های ماندگار وکارافرینان باحضورشان تجلی بخش این حلقه ی آگاهی بخش و تمدن ساز گردیدند
خانواده ی بزرگ ماهان بیش از 13 هزار دانش آموخته و رهجوی دارد این 13هزارنفرفارغ التحصیل ماهان بی شک حاصل زحمات طاقت فرسای اساتیدبزرگ خانواده می باشد
برادران سیاری تمام تلاش خودرا براین استوارکرده اندکه از مقام اساتیدبزرگ مدرسه عالی کسب و کار ماهان به نحواحسن سپاس گذاری و پاس داشت شود
درپایان بنا بر پیشنهادشورای سیاست گذاری خانواده ی بزرگ ماهان ، مهربانو آناهیتا شهنواز به عنوان مدیرعامل مدرسه عالی کسب و کار ماهان معرفی گردیدند
به پاس داشت مقام کارافرینان که تجلی بخش کسب وکاردرسرزمین مادری هستند جناب اقای فروتن و دکترسمیع زاده سخنرانی نمودند
به نمایندگی از تمامی اساتید حضرت استاد پرفسورمیرسپاسی و دکترخاکی ارائه سخنرانی نمودند و تاکیدهردو بزرگوار درباب مطالعه تحقیق و عملگرایی بود
جناب آقای نبی و جناب آقای رجبی به نمایندگی ازکارآفرینان مسئولیت اجتماعی جهت آگاهی بخشی و فرهنگ سازی برای وحدت در توانمندسازی قشر آسیب پذیر سخنرانی فرمودند
جناب سیاری به نمایندگی از برادران سیاری سپاسگزاری ویژه ی خود را از همه ی اساتید که ستون اصلی خیمه ی بزرگ خانواده ی ماهان هستندابراز نمودند.
شادباشید ودلی راشادکنید
خانواده بزرگ ماهان
بهار۱۴۰۱

مشاهده تجربه نگاری رویداد تجلیل از اساتید ماهان