ناوخدایان کسب و کار

ناوخدایان برنامه ویژه مدرسه کسب و کار بوده که به بررسی نقاط قوت و دلایل موفقیت برترین کارآفرینان و مدیران موفق کشور پرداخته است . 

در هر برنامه پای صحبت عزیزی نشسته ایم که حرفهای ناگفته فراوانی از مسیر صعودش به بلندای پیروزی داشته و با شما در میان میگذارد.