موسسه آموزش عالی ماهان

همکاری در زمینه تبادل استاد و خدمات آموزشی با دانشگاههای معتبر بین المللی

همکاری در زمینه  تبادل استاد و خدمات آموزشی با دانشگاههای معتبر بین المللی:

طبق مجوز وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ،موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ،اجازه همکاری در زمینه تبادل استاد و تکنولوژی و محتوی علمی و خدمات آموزشیبا دانشگاههای معتبر بین المللی را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مطلب