ماهان
مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان
وبینار تغییر نگرش دکتر رضا کرد
وبینار تغییر نگرش دکتر رضا کرد

وبینار تغییر نگرش دکتر رضا کرد

وبینار تغییر نگرش دکتر رضا کرد در نورورز 1401 برگزار گردید

مشاهده ویدیو کامل این رویداد در 2 قسمت :

ویدیو وبینار

بخش اول :

بخش دوم :