اساتید دپارتمان رهبری

استاد محمد صبور

استاد محمد صبور

 گواهینامه پایان دوره پیشرفته کوچینگ؛ انجمن جهانی کوچینگ اروپا ICI  گواهینامه پایان کارگاه آموزشی مدیریت

دکتر عبدالرضا حافظی

دکتر عبدالرضا حافظی

 DBA دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران  MBA دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران  سوابق حرفه‌ای دکتر حافظی  عضو

dr.isakhani

دکتر احمد عیسی خانی

 دکتری تخصصی مدیریت رفتاری  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی سوابق حرفه‌ای دکتر عیسی خانی  داراي بيش

دکتر حسین گایینی

دکتر حسین گایینی

دکتر حسین گایینی  دکتری مدیریت کسب و کار DBA  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

دکتر امین وکیل باشی

دکتر امین وکیل باشی

 دکتری مدیریت گرایش رهبری سازمانی، دانشگاه University Technology Malaysia   کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک، دانشگاه تهران

دکتر شهداد شعبانی

دکتر شهداد شعبانی

 دکتری مدیریت گرایش رهبری سازمانی، دانشگاه UIBS بلژیک سوابق حرفه‌ای دکتر شعبانی  مشاور طرح تحول

استاد کلارا گل خسروی

استاد کلارا گل خسروی

 کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی سوابق حرفه‌ای استاد گل خسروی  مدیرعامل و رئیس

جلال مسلمان یزدی

آقای جلال مسلمان یزدی

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی سوابق تحصیلی آقای جلال مسلمان یزدی  DBA از دانشکده

علی ناصری

علی ناصری

سوابق تحصیلی آقای علی ناصری  دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد  دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع

مصطفی مرشدی

آقای مصطفی مرشدی

سوابق تحصیلی آقای مصطفی مرشدیDBA- California intercontinental universit, gloBal business and leAdership MBA, finance, مالک