آیین‌نامه طبقه‌بندی اساتید مدرسه کسب و کار ماهان

فهرست مطالب

پیش گفتار

نقش اساتید و اعضاي محترم هیأت علمی مدرسه کسب و کار ماهان، در فرآیند توسعه علمی و پویایی محیط هاي آموزشى و پژوهشی انکار ناپذیر است. از سوى دیگر ضرورت پویایى اساتید و اعضاى هیأت علمى با استفاده از روش هاي مناسب و هماهنگ با تحولات شتابان دنیاى امروز بر کسى پوشیده نیست. تحقق این امر در گرو مدیریت پویا و سازوکارهاى متناسب با محیط و اقتضائات مدرسه کسب و کار ماهان است. قوانین مناسب و مربوط به ارزیابی و رتبه بندی اساتید و اعضاى هیأت علمى مى تواند یکى از عوامل تأثیرگذار در پویایی علمی، پژوهشی و فرهنگی مدرسه کسب و کار ماهان کشور باشد.
با عنایت به اهمیت این موضوع، اطلاع رسانى همگانى و دسترسى آسان اعضاى محترم کمیته ارزیابی اساتید به معیارهاى علمى مناسب همراه با اجراى دقیق مقررات و ضوابط مربوط، اقدامى اساسى در جهت رسیدن به اهداف بلند آموزش و پژوهش خواهد بود. از این رو بر آن شدیم که مجموعه مقررات مربوط به اساتید و اعضاي محترم هیأت علمی شامل طبقه بندی اساتید و شرح شاخص‌های اساسی در ارزیابی آنها و تعیین حداکثر امتیاز برای هرکدام از شاخص‌ها را منتشر کنیم.
دپارتمان پژوهش آمادگى خود را براى دریافت نظرات سازنده همکاران اعلام مى نماید تا در بازنگرى مقررات در سال هاى آتى، آن ها را مورد توجه قرار دهد.

مقدمه

امروزه رقابت بین کشورها و مدارس کسب و کار، براى کسب جایگاه برتر علمی و فرهنگى و تصاحب سهم اقتصادى بیشتر در مناسبات متکثر، متنوع و پرشتاب جهانى، آن‌ها را ناگزیر به تقویت علم و فناورى به منظور گسترش حوزه نفوذ و اقتدار خود کرده است. در پهنه این رقابت جهانی، مدرسه کسب و کار ماهان نیز امکانات، ظرفیت‌ها و فرصت‌هاى موجود و اندیشمندان و نخبگان خود را به کار گرفته است تا قله‌هاى علمى و پیشرفت‌های صنعت و بازار را فتح و از مرزهاى دانش عبور کند. در چنین شرایطى، نقش اساتید و اعضاى هیأت علمى در نیل به این آرمان مقدس مؤثر و انکارناپذیر است؛ آرمانى که تحقق آن تنها از رهگذر برنامه‌ریزى جامع و همسو با سند چم انداز و سیاست ها و ارزشهای مدرسه کسب و کار ماهان، به منظور پویایى و حفظ سطح مطلوب علمى ـ فرهنگى و کاربردی محور بودن آنها امکان پذیر است.
متناسب با شرح مذکور، اساتید به صورت کلی بر مبنای دو گروه-شاخص ارزیابی می‌شوند و به 4 طبقه تقسیم می‌شوند که در قالب شکل‌های 1 و 2 مشخص شده‌اند:

گروه شاخص‌های طبقه‌بندی اساتید
طبقه‌بندی اساتید

گروه-شاخص‌های طبقه‌بندی اساتید

اساتید بر مبنای دو شاخص مشروعیت و شایستگی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

شاخص‌های مشروعیت: این شاخص‌ها، به بررسی و تحلیل علمی، تخصصی و اجرایی اساتید می‌پردازد. بر مبنای این شاخص در قالب دو جدول 2 و 4 که بررسی پیشینه آکادمیک و پیشینه اجرایی اساتید می‌پردازند، می‌توان آنها را به چهار دسته ذکر شده در بخش بعد تقسیم بندی نمود.

شاخص‌های گریدبندی آکادمیک بر مبنای مشروعیت

شاخص‌های گریدبندی آکادمیک در چهار حوزه قابل دسته‌بندی هستند. این حوزه‌ها عبارتند از: پژوهشی، خواستگاه، توانمندی ها و افتخارات و آموزشی. حداکثر امتیاز مربوط به هرکدام از این حوزه‌ها، در جدول شماره 1، ارائه گردیده است. در ادامه، شرح هرکدام از شاخصها بر مبنای امتیازات آنها در جدول شماره 2، ارائه می‌گردد:

حداکثر امتیاز حوزه‌های گریدبندی آکادمیک
شاخص‌های گریدبندی آکادمیک و امتیازات مربوط به آنها

شاخص‌های گریدبندی اجرایی بر مبنای مشروعیت

شاخص‌های گریدبندی اجرایی در سه حوزه قابل دسته‌بندی هستند. این حوزه‌ها عبارتند از: سوابق مدیریتی، خدمات مشاوره‌ای و آموزشی، توانمندی ها و افتخارات. حداکثر امتیاز مربوط به هرکدام از این حوزه‌ها، در جدول شماره 3، ارائه گردیده است. در ادامه، شرح هرکدام از شاخص‌ها بر مبنای امتیازات آنها در جدول شماره 4، ارائه می‌گردد:

حداکثر امتیاز گریدبندی اجرایی

شاخص‌های گریدبندی اجرایی و امتیازات مربوط به آنها

خلاصه امتیازات گروه‌های مختلف آکادمیک و اجرایی

خلاصه امتیازات گریدبندی‌های آکادمیک و اجرایی

شاخص‌های شایستگی

شاخص‌های شایستگی، به بررسی و تحلیل رفتاری، مشارکتی و فرهنگ سازمانی اساتید می‌پردازد و میان هر 4 طبقه اساتید، مشترک هستند. این شاخص‌ها به دو بخش شایستگی، و مصادیق رفتاری آن شایستگی تقسیم می‌شوند. هرکدام از شایستگی‌ها بر مبنای مصادیق رفتاری شان، بین 0 تا 100 نمره می‌گیرند و در نهایت، میانگین نمرات این شاخص‌ها به عنوان نمره شایستگی برای اساتید در نظر گرفته می‌شود.

شاخص‌ها و مصادیق رفتاری آنها در قالب جدول شماره 6 ارائه می‌گردند:

شاخص‌های شایستگی اساتید

طبقه‌بندی اساتید

همانطور که در شکل شماره 1 مشخص است، اساتید به طور کلی به 4 گروه طبقه‌‌بندی می‌شوند:

اساتید SA (Scholarly Academic)

این طبقه از اساتید، دارای مدارک دکتری در حوزه‌های مختلف مدیریتی هستند و سبقه پژوهشی و آکادمیک قوی در رزومه خود دارند و در واقع، وجه آکادمیک آنها پر رنگ‌تر از وجه اجرایی آنها است. این اساتید، قابلیت تدریس در دوره‌های DBA، MBA و همچنین انجام فعالیت‌های پژوهشی را خواهند داشت. این اساتید باید حداقل 300 امتیاز را از گریدبندی آکادمیک (جدول شماره 2) کسب نمایند. امتیاز آنها از گریدبندی اجرایی (جدول شماره 4)، کمتر از 150 است.

اساتید  PA(Practice Academic)

این طبقه از اساتید، دارای مدارک دکتری در حوزه‌های مختلف مدیریتی هستند و سبقه اجرایی و حرفه ای پر رنگ و همچنین، پیشینه پژوهشی و آکادمیک قوی یا متوسط در رزومه خود دارند. در واقع، وجه اجرایی آنها پر رنگ‌تر از وجه آکادمیک آنها است. این اساتید، قابلیت تدریس در دوره‌های DBA، MBA، تخصصی، سازمانی و  مشاوره‌های سازمانی را خواهند داشت. این اساتید باید حداقل 150 امتیاز از گریدبندی آکادمیک (جدول شماره 2)، و حداقل 400 امتیاز از گریدبندی اجرایی (جدول شماره 4) کسب نمایند.

اساتید SP (Scholarly Practitioner)

این طبقه از اساتید، دارای مدارک ارشد در حوزه‌های مختلف مدیریتی هستند و سبقه اجرایی و حرفه ای پر رنگ و همچنین، پیشینه پژوهشی و آکادمیک قوی یا متوسط در رزومه خود دارند. در واقع، وجه اجرایی آنها پر رنگ‌تر از وجه آکادمیک آنها است. این اساتید، قابلیت تدریس در دوره‌های MBA، تخصصی و سازمانی را خواهند داشت. این اساتید باید حداقل 100 امتیاز از گریدبندی آکادمیک (جدول شماره 2)، و حداقل 400 امتیاز از گریدبندی اجرایی (جدول شماره 4) کسب نمایند.

اساتید IP (Instructional Practitioner)

این طبقه از اساتید، دارای مدارک ارشد در حوزه‌های مختلف مدیریتی هستند و سبقه اجرایی و حرفه‌ای پر رنگ در رزومه خود دارند. در واقع، وجه اجرایی آنها پر رنگ‌تر از وجه آکادمیک آنها است. این اساتید، قابلیت تدریس در دوره‌های MBA، تخصصی و سازمانی را خواهند داشت. این اساتید باید حداقل 400 امتیاز از گریدبندی اجرایی (جدول شماره 4) کسب نمایند. امتیاز آنها از گریدبندی آکادمیک (جدول شماره 2)، کمتر از 100 است.

خلاصه طبقه‌بندی اساتید در قالب جدول شماره 7 ارائه شده است:

طبقه‌بندی اساتید

محاسبه حق التدریس اساتید

سه عامل اصلی در تعیین میزان حق التدریس اساتید، شاخص‌های مشروعیت، شایستگی و میزان ساعات حق التدریس آنها در طی سال می‌باشد.

 1. تعیین حداقل و حداکثر میزان حق‌الزحمه اساتید در هر سال، توسط مدرسه کسب و کار ماهان. حداقل حق الزحمه به فردی تعلق می‌گیرد که حداقل امتیاز قابل قبول در جداول شماره 2 یا 4 را داشته باشد و حداکثر حق الزحمه به فردی تعلق میگیرد که حداکثر امتیاز جداول شماره 2 یا 4 را داشته باشد. (مبنای امتیاز اساتید برای تعیین حق التدریس، صرفا یکی از جداول 2 یا 4 است که بیشترین امتیاز را درآن کسب کرده باشد).
 2. تعیین امتیاز اساتید بر مبنای شاخص‌های مشروعیت (جداول شماره 2 یا 4) و محاسبه تفاوت میان امتیاز کسب شده، با حداقل و حداکثر امتیاز مشروعیت در هر طبقه از اساتید.
 3. تعیین حق الزحمه پایه اساتید، بر مبنای میزان امتیازشان از شاخصهای مشروعیت. در این مرحله، با توجه به نسبت موقعیت امتیاز هر کدام از اساتید، در بازه امتیازی مشروعیت، معادل ریالی آن در بازه حق الزحمه تعیین شده برای هر سال مشخص می‌گردد.
 4. تعیین امتیاز اساتید بر مبنای شاخص‌های شایستگی و اعمال آن در حق الزحمه آنها. در این مرحله، بر مبنای جدول شماره 6، امتیاز شایستگی اساتید محاسبه میگردد. همانطور که در جدول شماره 8 مشخص شده است، هر بازه از امتیاز شایستگی اساتید، سبب اعمال یک درصد مشخص در حق‌الزحمه محاسبه شده اساتید در بند شماره 3 می‌گردد:
میزان درصد تغییر در  حق‌الزحمه اساتید

تعیین میزان ساعات حق التدریس اساتید در طی سال. در این مرحله، درر صورتی که میزان حق التدریس سالیانه اساتید کمتر از 200 ساعت در سال باشد، هیچ تغییری در میزان حق الزحمه آنها اعمال نخواهد شد؛ ولی در صورتی که میزان ساعات تدریس آنها بین 200 الی 500 ساعت باشد، به همان نسبت از 0 الی 40 درصد، از میزان حق الزحمه محاسبه شده آنها در بند 4 کسر میگردد. اساتیدی که بیشتر از 500 ساعت تدریس دارند نیز همان 40 درصد از میزان حق‌الزحمه محاسبه شده آنها در بند 4 کسر خواهد شد.

             

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه ماهان

شما میتوانید با درج نام و ایمیل خود، از آخرین مقالات، مطالب و اخبار مدرسه کسب و کار ماهان در ایمیل خود مطلع شوید.