مدرسه کسب و کار ماهان

وبینار چالش های منابع انسانی - دکتر یاسر احسان
وبینار چالش های منابع انسانی – دکتر یاسر احسان

وبینار چالش های منابع انسانی – دکتر یاسر احسان

ویدیو کامل وبینار دکتر یاسر احسان