برنامه نگرش

راز ماندگاری برندها در بزرگی و قدرت آنها نیست.
برنامه ریزی ، آینده نگری و همگام بودن با تحولات روز ، رمز عبور
سلامت از چالشهایی مانند کرونا است …
برنامه نگرش سفری است برای کمک به رهیافت کسب و کارها بسوی
کامیابی و موفقیت.
رهبران کسب و کار ، ناخدای کشتی برند در طوفان حوادث هستند.
پس در این سفر با بهترین ناخداهای کشتی کسب و کار در برندهای ایرانی
همسفر باشید.
هر هفته جمعه ها ، یک بلیط سهم شماست …

گالری تصاویر برنامه نگرش