ماهان
مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان
ویژه برنامه نگرش ماهان
برنامه اینترنتی نگرش – فروردین 1401-پنل سوم

برنامه اینترنتی نگرش – فروردین 1401-پنل سوم

ویژه برنامه نگرش ماهان

بخش سوم: 

شروع برنامه ساعت 21:51 تا ساعت 23:15

  • دکتر سمیع زاده
  • دکتر روحانی
  • دکتر اژدرکش
  • آقای شاهین طبری