ماهان
مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان
ویژه برنامه نگرش ماهان
برنامه اینترنتی نگرش – فروردین 1401-پنل اول

برنامه اینترنتی نگرش – فروردین 1401-پنل اول

ویژه برنامه نگرش ماهان

بخش اول :

شروع برنامه ساعت 20:00 تا ساعت 20:40

 

  • دکتر نظری مهرابی
  • دکتر فرزاد مقدم
  • دکتر ناصر حجتی