ماهان
مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان
Human Capital & Talent Management,.
Salvatore MOCCIA, Ph.D

Salvatore MOCCIA, Ph.D

Human Capital & Talent Management