ماهان
مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان
Svetlana Serdyukov
Svetlana Serdyukov,Ph.D

Svetlana Serdyukov,Ph.D

Leadership & Team Management