کارگاه منتورینگ سفر درون

منتورینگ سفر درون؛ متدولوژی کارآفرینی و ارزیابی نقطه بلوغ و سنجش سازمان‌های فعلی

کارگاه منتورینگ سفر درون، توسط جناب آقای شاهین فاطمی مدیرعامل و مدیر خلاقیت گروه برندهای درسا برگزار شد. در این کارگاه با تمرکز بر متدولوژی کارآفرینی و هم‌اندیشی ارزش‌آفرینان، موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

  • خصوصیت سازمان‌های آینده

  • دوسویه‌توانی سازمانی

  • مدیریت رخدادهای آینده

  • نقش اندیشه و احساس در سازمان‌های آینده

  • اهمیت درک چراییِ تحولات توسط اعضای سازمان

  • مگاترندها

مخاطب‌های این کارگاه را می‌توان مدیران ارشد سازمان‌هایی دانست که اندیشه و احساس اعضا به‌عنوان مفهومی مهم در سازمان‌های آینده، برای آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار باشد. 


شما با تکمیل اطلاعات خود در فرم ذیل قادر خواهید بود تا به نسخه کامل این سمینار که در دو روز انجام گردید، دسترسی پیدا کرده و از مطالب مهمی که در طول این جلسه مطرح شده بهره ببرید.