فرم دریافت مشاوره و پذیرش دوره

جهت دریافت مشاوره تخصصی و شرکت در این دوره فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید

دوره جامع و تخصصی مدیریت منابع انسانی

در عصر حاضر هیچ سازمانی بدون توجه به منابع انسانی و نقش سازنده آن در ارائه خدمات، قادر به ادامه حیات نیست. مدیریت منابع انسانی قرار است کمک کند تا سازمان، در افق زمانی بلند مدت، با کمترین هزینه، حداکثر کارایی را از کارکنان برای حرکت در راستای اهداف استراتژیک سازمان، کسب نماید.
امروزه سازمانهایی که به کارکنان خود به دید سرمایه می نگرند می توانند در مسیر توسعه و رشد پایدار قرار گیرند .
جذب همکاران جدید، آموزش همکاران، ارزیابی عملکرد کارکنان و پاداش دادن به آنها و به طور خلاصه ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان جهت احساس رضایت ، امنیت و انگیزش از اهداف مدیریت منابع انسانی می باشد .

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در مدرسه عالی کسب و کار ماهان یک دوره کاملا کاربردی و مهارتی است ویژه مدیران عامل ، صاحبین کسب و کارها ، مدیران ارشد و میانی .

طول مدت دوره : 132 ساعت

شروع آخرین دوره : در حال ثبت نام

ظرفیت : 18 نفر

اهداف کلی یادگیری دوره جامع مدیریت منابع انسانی

دوره جامع پرورش متخصص منابع انسانی

مزایای دوره جامع و تخصصی مدیر منابع انسانی

پیرامون دوره جامع منابع انسانی

سرفصل های دوره جامع و تخصصی مدیریت منابع انسانی

تأمین منابع انسانی - 24 ساعت
 • برنامه ریزی و سازماندهی منابع انسانی – 6 ساعت – تجزیه و تحلیل نیازمندی های سازمان به سرمایه های انسانی 
 • کارمند یابی، جامعه پذیری و خروج خدمت ( جذب ، گزینش ، استخدام ) – 15 ساعت – توانمندی جذب سرمایه های انسانی شایسته 
 • منتورینگ1 – 3 ساعت
توسعه و بهسازی - 30 ساعت
 • مدل شایستگی – 6 ساعت – تجزیه و تحلیل و کاربرد مدل شایستگی در سرمایه های انسانی 
 • تحلیل و ارزیابی مشاغل – 9 ساعت – توانایی یافتن جایگاه هر شغل در سازمان 
 • آموزش و توسعه مسیر شغلی (IDP-PDP) – 6 ساعت – تحقق ارتقاء در مسیر حرفه ای و سازمانی
 • مدیریت استعداد – 6 ساعت – شناسایی ، جانشین پروری و تخصیص افراد مستعد به مشاغل کلیدی سازمان 
 • منتورینگ2 – 3 ساعت
انگیزش و نگهداشت - 27 ساعت
 • جبران خدمت – 9 ساعت – متناسب سازی داده های سرمایه های انسانی با ستاده های مادی و معنوی سازمان 
 • مدیریت عملکرد و پاداش – 9 ساعت – تجزیه و تحلیل و بهبود عملکرد سرمایه های انسانی 
 • قوانین و روابط کارکنان با کارفرما – 6 ساعت – بهبود توانمندی بکارگیری قوانین ، در ارتباط موثر با سرمایه های انسانی 
 • منتورینگ3 – 3 ساعت
فرهنگ و رفتار - 33 ساعت
 • فرهنگ سازمانی – 9 ساعت – بکارگیری فرهنگ سازمانی به عنوان ابزار موثر تحول سازمان
 • تیم سازی و رهبری – 9 ساعت – هدایت سرمایه انسانی در جهت تشکیل تیم یکپارچه سازمانی
 • کیفیت زندگی کاری ( QWL) – 6 ساعت – درک و بهبود یکپارچگی زندگی کاری و شخصی
 • تعلق و تعهد سازمانی – 6 ساعت – کاربست ابزارهای حفظ سرمایه های انسانی 
 • منتورینگ4 – 3 ساعت
تکنولوژی و راهبردها - 18 ساعت
 • HR TECH – شش 6 ساعت – آشنایی و کاربرد فناوری در توسعه سرمایه های انسانی 
 • استراتژی منابع انسانی – 9 ساعت – جهت گیری های حوزه سرمایه های انسانی 
 • منتورینگ5 – 3 ساعت

مجموع طول مدت دوره : 132 ساعت

روش تدریس