دوره های آموزشی سازمانی

Organizational Courses

هر سازمانی، برای ارتقاء سطح کارایی، می بایست آموزش کارمندان را به گونه ای طراحی نماید که کارمندان با سپری کردن حداقل سرانه ساعت آموزش، به مهارت ها و نگرش مناسبی نسبت به جایگاه شغلی خودشان دست یابند.

ماهان با طراحی و اجرای دوره های سازمانی برای ارتقاء سطح علمی و مهارتی شرکت ها گام بزرگی برداشته است.

شما میتوانید به فراخور نیازهای آموزشی خود از این خدمات بهره مند شوید.

دوره های قابل برگزاری در سازمان ها

به مدت 12 ساعت شامل سرفصل های :

 • ارتباط چیست
 • فرآیند ارتباط
 • فاکتور های مهم ارتباط موثر
 • تکنیک های ارتباط موثر

به مدت 8 ساعت شامل سرفصل های :

 • تعریف کوچینگ
 • مزایای کوچینگ
 • شناسایی فرصتهای کوچینگ
 • فرایند کوچینگ
 • مشاهده
 • ارتباط موثر
 • خوب گوش کردن
 • مهارت پرسشگری
 • بازخورد دادن

به مدت 8 ساعت شامل سرفصل های :

 • تعریف و اهمیت کار تیمی
 • بررسی تفاوت گروه و تیم، کار تیمی و کار گروهی از نظر مفهومی
 • تیم سازی و نحوه صحیﺢ تشکیل تیم 
 • شخصیت شناسی و روانشناسی افراد تیم  
 • تفکر تیمی و اراﺋه راهکارهایی برای تمرین در این خصوص 
 • بررسی فنون تصمیمگیری و برنامه ریزی تیم
 • مدیریت تعارضات تیمی 
 • بررسی الگوهای موفق تیم های سازمانی و انسانی  
 • جایگاه رهبری در تیم

به مدت 16 ساعت شامل سرفصل های :

 • رفتار شناسی فروشنده، ارتباط موثر
 • متقاعدسازی،چانه زنی، مدیریت اعتراضات
 • مدیریت نیروهای فروش و سیستم های انگیزشی
 • انواع سازمان و انواع فروش

به مدت 16 ساعت شامل سرفصل های :

 • شناخت استراتژی و تدوین چشم انداز و بیانیه ماموریت
 • محیط شناسی و هوش استراتژیک
 • آشنایی با سطوح سازمانی استقرار استراتژی
 • ارزیابی متوازن/ بررسی موردی

 شامل سرفصل های :

 • مبانی رفتار و شخصیت
 • مبانی ادراک و خطاهای ارتباطی
 • مبانی انگیزش کارکنان
 • مبانی تعارض
 •  استاندارد رفتار سازمانی و ارزش های سازمان(اصلاح ذهنیت های غلط ،ایجاد قوانین منعطف و حذف قوانین سخت گیرانه با رویکرد منابع انسانی)

به مدت 8 ساعت شامل سرفصل های :

 • تعاریف و تئوری های سازمان و مدیریت
 • اصول ومبانی برنامه ریزی
 • اصول و مبانی هماهنگی
 • اصول و مبانی نظارت و کنترل

به مدت 8 ساعت شامل سرفصل های :

 • تدوين اركان جهت ساز ( چشم انداز ، بيانيه ماموريت ؛ ارزش ها ؛ اهداف استراتژیک )
 • درک و تحلیل سطوح استراتژيك در سازمان : سطح سازمان / سطح كسب و كار/ سطح وظيفه اي
 • تحليل محيط بیرونی کلان ( PESTEL)
 • تحلیل محیط صنعت ( 5Fp)
 • تحليل محيط درونی- منابع و توانمندی ها (VRIO- 7S)
 • تحليل عوامل كليدي موفقيت ( KSF)
 • موقعیت یابی استراتژيك (SWOT/IE)
 • ارائه دسته بندی استراتژی ها
 • انتخاب استراتژی های برتر

به مدت 8 ساعت شامل :

مسئله یابی و تصمیم گیری مهارت هایی آموختنی اند و هراندازه افراد در این زمینه از دانش و تجربة بیشتری برخوردار باشند، به نتایج قابل اعتمادتری دست خواهند یافت.

 • در بخش اول به مسئله مفاهیم کلیدی و فرایند مسئله یابی و در نهایت، موانع، چالشها و رهیافت های مسئله یابی پرداخته میشود.
 • در بخش دوم، به تصمیم گیری پرداخته خواهد شد که در آن مفاهیم کلیدی، فرایند و چالش های تصمیم گیری و نیز به فنون کمی و کیفی تصمیم گیری می پردازیم.
 • این دو بخش در کنار یکدیگر، ضمن ایجاد دانشی منسجم، امکان تمرین فنون مسئله یابی و تصمیم گیری را فراهم می کند

به مدت 24 ساعت شامل سرفصل های :

 • تعریف مدیریت منابع انسانی و نقش شیوه مدیریت منابع انسانی در پیش برد اهداف سازمان
 • آشنایی با فرآیند و تکنیک های مصاحبه و جذب
 • مسیر شغلی
 • تیم سازی و کار تیمی
 • مدیریت تعارض،انگیزش
 • توسعه و بهسازی سرمایه های انسانی
 • مدیریت استعداد و جانشین پروری
 • برنامه توسعه فردی و بهبود عملکرد
 • نگهداشت موثر سرمایه های انسانی و افزایش ماندگاری
 • تحلیل و توسعه شایستگی های سرمایه های انسانی

به مدت 8 ساعت شامل سرفصل های :

 • بررسی ارزش‌ها و اولویت‌ها
 • اصول بنیادین موفقیت
 • بررسی چرخه زندگی
 • مدیریت زمان
 • هدفگذاری و برنامه ریزی
 • ماتریس برنامه ریزی و اجرا
 • بررسی کارکردهای هوش هیجانی در موفقیت

به مدت 16 ساعت شامل سرفصل های :

 • مدل کسب و کار
 • بوم کسب و کار
 • هدف گذاری فروش
 • پیش بینی فروش
 • تحلیل بازار

به مدت 16 ساعت شامل سرفصل های :

 • مقدمه و بیان چارچوب دوره
 • بیان اصول کلیدی در مذاکرات کسب و کار
 • معرفی ارکان مذاکرات در کسب و کار
 • هدف گذاری در مذاکرات کسب و کار و همسوسازی
 • چک‌لیست مذاکرات و نحوه تهیه آن
 •  نقش‌های کلیدی در مذاکرات و نحوه تخصیص نقش به افراد در تیم مذاکره
 • انواع مذاکرات باتوجه‌به شیوه‌های رفتاری و انتخاب قبل مذاکره
 • بیان تکنیک های کلیدی مذاکره
 •  ZOPA و BATNA در مذاکرات
 •  تشریح ارتباطات کلامی و غیرکلامی و بیان انواع هریک با مثال های مربوطه
 • جمع بندی و پاسخ به سوالات احتمالی

به مدت 8 ساعت شامل سرفصل های :

 • تفاوت رهبر, مدیر, رئیس وسرپرست
 • برنامه ریزی
 • سازمان دهی
 • کنترل
 • مهارت رهبری تیم
 • سبک های رهبری
 • تفویض اختیار در سازمان
 • حل مساله
 • سندرم های مدیریتی در تفویض اختیار
 • تصمیم گیری

به مدت 24 ساعت شامل سرفصل های :

 • برنامه ریزی استراتژیک عملیاتی نیروی انسانی
 • کارمند یابی جذب و استخدام
 • جبران خدمت (حقوق و دستمزد، اقدامات انگیزشی)
 • ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان
 • آموزش ، توسعه و توانمند سازی منابع انسانی

به مدت 12 ساعت شامل سرفصل های :

 • ویژگی های کلیدی هفت گانه رهبری
 • مهارت های کلیدی هفت گانه رهبری
 • فعالیت های هفت گانه رهبری
 • رهبری تیم و کسب و کار
 • ویژگی های تیم های برنده

به مدت 8 ساعت شامل سرفصل های :

 • مدیریت عملکرد
 • تعریف و فرآیند ارزیابی عملکرد
 • تعریف حقوق و دستمزد و تئوریهای مربوط به آن،
 • تبیین اجرای ماده 41 قانون کار
 • اهداف نظام پاداش و ویژگیهای آن
 • انواع پاداش
 • ارائه تمرین و مطالعه موردی از مباحث مطروحه

به مدت 24 ساعت شامل سرفصل های : 

 • مفاهیم اساسی حسابداری
 • اسناد و دفاتر قانونی و مالی
 •  عناصر صورت‌های مالی
 • تحلیل صورت‌های مالی
 • تحلیل نسبت‌های مالی
 • تعیین نقطه سربه‌سر
 • اهرم عملیاتی کسب و کار
 • مدل‌های ‌تصمیم‌گیری مالی
 • تحلیل تصمیم‌گیری مالی

 

به مدت 8 ساعت شامل سرفصل های :

 • تبیین مبانی تعارض
 • چالشهای تعارض در سازمان و سطوح تعارض سازمان
 • سناریوهای تعارض و مدیریت تعارض
 • مفهوم استرس، مراحل و عالئم استرس
 • عوامل ایجادکننده و شیوه های مقابله با استرس

مزایای دوره های سازمانی ماهان

فرایند طراحی و برگزاری دوره‌های سازمانی

عقد قرارداد

تحلیل نیاز آموزشی (شخصی سازی)

1- جلسه با مدیران ذینفع جهت دریافت نیازهای آموزشی
2- دریافت و تحلیل شناسنامه شغل مخاطبین
3- مصاحبه با مخاطبین دوره
4- نیازسنجی نامحسوس

طراحی دوره

طراحی دوره آموزشی منطبق با مسیر "تضمین یادگیری"

طراحی هدف یادگیری کلی دوره
طراحی هدف یادگیری جزئی دوره
طراحی ماژول ها
طراحی اهداف جزئی ماژول ها
مپینگ ماژول ها با اهداف یادگیری کلی
طراحی سیلابس ها
طراحی ابزاری سنجش یادگیری شامل:طراحی کانون ارزیابی، طراحی تمرین ها و پروژه های درسی و طراحی Rubric

تقویم آموزشی

برنامه ریزی تقویم آموزشی

1- تعیین اساتید
2- تعیین فضای برگزاری کلاس ها
3- زمانبندی کلاس ها

رضایت سنجی و یادگیری

ارائه گزارش اثربخشی آموزش

سنجش اثربخشی آموزش در سطح رفتار
اثربخشی نتایج
ارائه گواهینامه
دریافت گواهی حسن انجام آموزش از کارفرما

فرم دریافت مشاوره و پذیرش دوره

جهت دریافت مشاوره تخصصی فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید