مهدی شریفی
استاد مهدی شریفی

استاد مهدی شریفی

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی

 تحصیلات

• دکترای مدیریت استراتژیک و کسب و کار بین الملل از Old Dominion University, VA, USA(2013 تا 2017).
• کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف (2007 تا 2010).
• کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف (2002 تا 2007).


سوابق کاری آکادمیک
• استادیار مدیریت استراژیک و کارآفرینی در Fayetteville State University, NC, USA (2021 تا کنون)
• استادیار مدیریت استراژیک Canisius College, NY, USA (2019 تا 2021)
• استادیار مدیریت استراژیک و کسب و کار بین الملل در Fayetteville State University, NC, USA (2017 تا 2019)
سوابق کاری صنعت
• کارشناسی مدیریت پروژه، شرکت کیسون (ایران، تهران، ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳)
• کارشناس منابع انسانی‌ ، شرکت کیسون (ایران، تهران، ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲)
• کارشناس تعالی سازمانی، موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی ‌(ایران، تهران، ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰)


سوابق پژوهشی- مقالات چاپ شده
• Nair, A., Khobdeh, M. S., Oksoy, A., Guldiken, O., & Willis, C. H. (2022). A review of strategic management research on India. Asia Pacific Journal of Management, 1-52.
• Sharifi Khobdeh, M., Tayebinaz, S. (2021). The Joint Effect of Institutional Profile and National Innovation System on the types of Entrepreneurship. International Journal of Business and Management Research, 9(3), 255-267.
• White, G. O., Guldiken, O., Hemphill, T. A., He, W., Khobdeh, M. S. (2016). Trends in International Strategic Management Research From 2000 to 2013: text mining and bibliometric analyses. Management International Review, 56(1), 35-65.

• Sharifi Khobdeh, M., Pezeshkan, A., & Nair, A. (2019, July). Joint Effect of Institutional Profile and National Innovation System on Entrepreneurship Types. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2019, No. 1, p. 14042). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
• Sharifi Khobdeh, M., Pezeshkan, A., & Nair, A. (2017). The Impact of Institutional Arrangements on Entrepreneurial Recovery during the GFC. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2017, No. 1, p. 14543). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
• White, G. O., He, W., Hemphill, T. A., Galang, R. M. N., Khobdeh, M. S. (2014). Trends in Global Strategy Research From 2000 to 2010: Text Mining and Bibliometric Analyses. Academy of Management Proceedings (1st ed., vol. 2014, pp. 14125).


مقالات ارائه شده در کنفرانس ها
• Sharifi Khobdeh, M., Pezeshkan, A., & Nair, Southern Management Association Annual Meeting, ” Entrepreneurial Recovery after Crisis: The Role of Country Institutional Profile,” Norfolk, Virginia. (October 10, 2019).
• Sharifi Khobdeh, M., Pezeshkan, A., & Nair, A. 79th Annual Meeting of the Academy of Management. “Joint Effect of Institutional Profile and National Innovation System on Entrepreneurship Types.” Boston, Massachusetts. (August 10, 2019)
• Khobdeh, M. S, Pezeshkan, A., Nair, A., AIB 2018 Annual Meeting, “How Did They Recover from Entrepreneurial Crisis? Exploring the Roles of Formal and Informal Institutions during the Global Financial Crisis,” Minneapolis, Minnesota, USA. (June 26, 2018).
• Khobdeh, M. S., Pezeshkan, A., Nair, A., 77th Annual Meeting of the Academy of Management, “The Impact of Institutional Arrangements on Entrepreneurial Recovery during the GFC,” Atlanta, Georgia. (August 7, 2017).
• Madden, T., Smith, A., Khobdeh, M. S., Southern Management Association Annual Meeting, “Let’s try it – Countering environmental complexity with complexity leadership to achieve organizational ambidexterity,” St. Pete Beach, Florida. (October 26, 2015).
• Khobdeh, M. S., White, G., He, W., Hemphill, T., Martin, R. (Author Only), Galang, N. (Author Only), 74th Annual Meeting of the Academy of Management, “Trends in Global Strategy Research from 2000 to 2010: Text Mining and Bibliometric Analyses,” Philadelphia, Pennsylvania. (August 5, 2014).


پژوهشهای حال حاضر
• Sharifi Khobdeh, M., Nair, A., Zhang, J., How Institutional Configurations Support Entrepreneurial Resilience during the Global Financial Crisis. Submitted to: International Small Business Journal.


عضویتها و خدمات
• عضو کمیته ی برنامه ریزی استراتژی دانشکده ی مدیریت Fayetteville State University
• عضو کمیته ی تعهد یادگیری Canisius College, Wehle School of Business
• عضو کمیته ی ارتباط صنعت و دانشگاه و یادگیری پروژه محور دانشکده ی مدیریت Fayetteville State University
• عضو کمیته ی برنامه ی آموزشی دانشکده ی مدیریت Fayetteville State University
• عضو شورای هیأت علمی‌ Fayetteville State University
• Reviewer, Journal of Entrepreneurship and Public Policy
• Reviewer and Member, Asia Pacific Journal of Management
• Reviewer and Member, Academy of International Business
• Reviewer and Member, Southern Management Association
• Reviewer and Member, Academy of Management, Entrepreneurship Division
• Reviewer and Member, Academy of Management, International Management Division

عضویت در خبرنامه ماهان

شما میتوانید با درج نام و ایمیل خود، از آخرین مقالات، مطالب و اخبار مدرسه کسب و کار ماهان در ایمیل خود مطلع شوید.