دوره جامع فروشنده حرفه ای سازمانی

پرورش تیم فروش خود را به ما بسپارید

مزایای دوره فروشنده حرفه ای

ویژه سازمان ها

دروس اصلی دوره

دوره جامع فروشنده حرفه ای سازمانی

80 ساعت آموزش تخصصی و کاربردی کارشناسان فروش

فرآیند آموزش دوره های سازمانی

افتخار همراهی با

فرم دریافت مشاوره و پذیرش دوره