دوره جامع فروشنده حرفه ای سازمانی

پرورش تیم فروش خود را به ما بسپارید

مزایای دوره فروشنده حرفه ای

ویژه سازمان ها

دروس اصلی دوره

 • تعریف ویژگی ها و شرح وظایف فروشنده - 4 ساعت

 • اصول بازاریابی - 12 ساعت

 • هدف گذاری در فروش به کمک اکسل - 4 ساعت

 • ارتباطات مؤثر در فروش - 8 ساعت

 • سفر مشتری و قیف فروش - 8 ساعت

 • پرسشگری و شنیدن فعال - 8 ساعت

 • مهارت های ارائه در فروش - 4 ساعت

 • اصول متقاعدسازی مشتریان - 8 ساعت

 • اصول و فنون مذاکره - 8 ساعت

 • تکنیک های مدیریت اعتراضات - 4 ساعت

 • تکنیک های خاتمه فروش - 4 ساعت

 • راهکارهای افزایش فروش - 4 ساعت

 • فروش تلفنی - 4 ساعت

دوره جامع فروشنده حرفه ای سازمانی

80 ساعت آموزش تخصصی و کاربردی کارشناسان فروش

فرآیند آموزش دوره های سازمانی

افتخار همراهی با

فرم دریافت مشاوره و پذیرش دوره