لیلا فنایی
دکتر لیلا فنایی

دکتر لیلا فنایی

سوابق تحصیلی خانم لیلا فنایی مرحمت

 دکتری از دانشگاه تهران رشته مدیریت کارآفرینی سازمانی

 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران رشته مدیریت کارآفرینی سازمان

سمت های آموزشی خانم لیلا فنایی مرحمت

 تدریس در دانشگاه دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

 مدرسه عالی کسب و کار ماهان

 مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنایع

فعالیت های حرفه ای خانم لیلا فنایی مرحمت

 مشاور عالی مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

 مدیر بازاریابی شرکت تصویر گستر پاسارگاد

 مدیر اجرایی و بازاریابی موسسه هنر نمای پارسیان

 مدیر سفارشات و فروش شرکت ریز موج سیستم و کارخانه مدیسک

 مدیر بازاریابی شرکت شیراز تیوپ

 مدیرعامل شرکت مهرگان اتصال

 مدیر بازرگانی شرکت آروین طلایی

 مدرس هنرستان